לשכת הרווחה עכו - אי מתן הודעה בכתב לנזקקים על זכות ערר

מדוח נציבות תלונות הציבור מספר 38 - פורסם מרץ 2012 - לשכת הרווחה עכו - אי-מתן הודעה בכתב לנזקקים על זכות ערר

לפי הדין, על המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לקבל בתוך פרק זמן סביר החלטות לגבי בקשות נזקקים לסיוע, ואת החלטותיהן עליהן למסור למבקשי הסיוע בכתב, תוך ציון זכותו של המבקש לערור על ההחלטה לפני ועדת ערר הפועלת לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958[1].

נציבות תלונות הציבור ביררה שלוש תלונות של נזקקות שביקשו מהמחלקה לשירותים חברתיים בעיריית עכו (להלן - המחלקה) סיוע ברכישת מוצרים בסיסיים, כגון מקרר, ספרי לימוד לילדים ומיטות. המתלוננות הלינו על שהמחלקה לא נתנה להן סיוע למרות מצבן הכלכלי הקשה.

בירור התלונות העלה כי המחלקה לא הודיעה למתלוננות בכתב על החלטותיה בעניין בקשותיהן ואף לא הודיעה להן כי זכותן להגיש ערר על ההחלטות בהתאם להוראות הדין. המחלקה הבהירה שלרוב לא ניתנת לפונים הודעה בכתב כאמור, שכן כאשר העובד הסוציאלי המטפל יודע שמדובר בבקשה שצפויה להידחות בשל אי-עמידה בקריטריונים או בשל מגבלות התקציב, הוא מבהיר זאת מיד לנזקק בעל פה, כדי שלא יפתח ציפיות שווא.

כדי למנוע הישנות הליקוי העירה הנציבות למנהלת המחלקה כי על המחלקה לשלוח הודעות בכתב על כל החלטותיה לגבי בקשות סיוע, ובכללן בקשות שצפויות להידחות, וכי בהודעות אלה עליה לכלול הבהרה בדבר זכותו של מבקש הסיוע לערור על החלטת המחלקה.

בעקבות הערת הנציבות שלחה המחלקה הודעות כאמור למתלוננות.

(604766, 607417, 608100)


[1] סעיפים 2(ב) ו-(ג) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, וסעיף 5 לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט-1958.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים