דרישת מידע מיותר הפוגע בצנעת הפרט - מדו"ח שנתי 33 נציבות תלונות הציבור

התלונה

המתלוננת הגישה לנציבות תלונות הציבור (להלן - הנציבות) תלונה על המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד). ואלה פרטי התלונה:
המתלוננת הגישה תביעה לדמי מזונות, ולטענתה היא נדרשה למלא בטופס התביעה פרטים שאינם דרושים לקבלת החלטה בעניין תביעתה, כגון יבשת מוצא, השכלה ובעלות על רכב. המתלוננת טענה שבדרישת פרטים אלה יש משום פגיעה בצנעת הפרט שלה.

בירור התלונה

1. (א) בירור הנציבות העלה כי בטופסי התביעה של אחדות מהתביעות המוגשות למוסד נדרשים התובעים למלא פרטים שאינם נחוצים לכאורה לאישור התביעה. לדוגמה: בטופס התביעה לדמי מזונות נדרש לציין יבשת מוצא והשכלה; בטופס התביעה לגמלת הבטחת הכנסה נדרשים פרטים בדבר השכלת התובעים; ובטופס התביעה לדמי אבטלה נדרשים פרטים בדבר השכלת התובעים ומקום רכישתה. בטופסי התביעה הנדונים לא כתוב שהתובעים אינם חייבים למלא את הפרטים האמורים, ושאי-מילוים לא יגרום לעיכוב הטיפול בתביעתם.
(ב) המוסד הסביר לנציבות כי בחלק מהתביעות מתבקשים התובעים לציין פרטים אישיים, כגון ארץ לידה או מספר שנות לימוד, מפני שפרטים אלה נדרשים לצורך קביעת הזכאות (למשל קביעת כושר השתכרות בתביעת נכות כללית), ובמקרים אחרים פרטים אלה משמשים בסיס נתונים לצורכי מחקר ותכנון הביטוח הסוציאלי. המוסד הדגיש שהשימוש בפרטי התובעים נעשה לצורכי מחקר בלבד, והוסיף שגם אם הפרטים שנדרשים לצורכי מחקר לא מולאו בטופסי התביעה, אין בכך כדי לעכב את הטיפול בתביעה או לשלול זכאות לגמלה.

2. (א) זכותו של כל אדם לפרטיות ולצנעת חייו היא זכות יסוד חוקתית המעוגנת בסעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן - חוק הגנת הפרטיות).

(ב) סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי פנייה לאדם לקבלת נתונים על אישיותו, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו, תלווה בהודעה שיצוין בה:

"(1) אם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו;
(2) המטרה אשר לשמה מבוקש המידע;
(3) למי יימסר המידע ומטרות המסירה".

(ג) הנציבות הטעימה לפני היועץ המשפטי של המוסד שבקשת פרטים אישיים שאינם דרושים לקבלת ההחלטה בעניין תביעה, בלי ליידע את התובעים שאינם חייבים לספק פרטים אלה, אינה מתיישבת עם סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות; וכי מחובתו של המוסד להבהיר לתובעים המתבקשים למלא פרטים כאלה שאינם חייבים למלאם, ואי-מילוים לא יעכב את הטיפול בתביעתם.
3. (א) היועץ המשפטי הביא את הנושא לפני מינהלת המוסד, ובשל חשיבות הנושא וההשפעה שעשויה להיות לתיקון טופסי התביעה על מאגר הנתונים של המוסד, החליטה מינהלת המוסד להקים ועדה שתבחן את הנושא ותגיש הצעות לתיקון הטפסים.
(ב) הוועדה בדקה את כל טופסי התביעה של המוסד והגיעה למסקנה כי רק בטפסים מעטים נדרשים התובעים למסור פרטים מיותרים כמו ארץ המוצא, ארץ העלייה וההשכלה. כמו כן נמצאו טפסים מעטים שנדרשו בהם נתוני הכנסות שאינם נחוצים לקבלת ההחלטה בעניין התביעה.
הוועדה סברה כי שאלות על ארץ המוצא או ארץ העלייה אינן ראויות, ואין מקום להציגן בטופסי התביעה; וכי אם פרטים אלה דרושים למוסד לצורכי מחקר, ניתן לקבלם ממאגרי מידע אחרים.
בעניין הפרטים הנוגעים להשכלה או הכנסות, סברה הוועדה שאף כי לא תמיד הם דרושים לקבלת החלטה בעניין התביעה, יש להם ערך רב לצורכי מחקר, לתכנון הביטחון הסוציאלי העתידי ולתיקוני חקיקה, ולפיכך מן הראוי כי הבקשה לספקם תיוותר בטפסים; עם זאת, לאור הוראות חוק הגנת הפרטיות, המחייבות מבקש מידע לציין לשם מה הוא דרוש לו, ראוי שהמוסד יציין בטופס התביעה שהמידע נדרש לצרכים סטטיסטיים בלבד.
(ג) הוועדה גם המליצה להפיץ בקרב עובדי מינהל הגמלאות במוסד חוזר, ולפיו אין לעכב טיפול בתביעה בשל אי-מילוי פרטים הדרושים לצרכים סטטיסטיים.

תוצאות הבירור
בנובמבר 2006 דנה מינהלת המוסד בדוח הוועדה, החליטה לאשר את המלצותיה והורתה למינהל הגמלאות של המוסד לטפל בתיקון טופסי התביעה.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים