תקנות (כללים) אתיקה לעובדים סוציאליים

תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) התשנ"ט - 1999

1. הגדרות: בכללים אלה, "לקוח" - אדם הפונה, בין בעצמו בין באמצעות אחר, לקבל עזרה או טיפול של עובד סוציאלי, לרבות מי שמטופל בידי עובד סוציאלי על פי דין.
2. כבוד הלקוח: בעיסוקו כעובד סוציאלי -
(1) יפעל העובד הסוציאלי במסירות, בנאמנות ותוך שמירה על כבוד הלקוח ועל ערכיו התרבותיים. (2) ינהג כלפי הלקוח בהגינות בלא משוא פנים ובלא אפליה.
3. כבוד המקצוע:
(א) עובד סוציאלי ישמור על כבוד מקצוע העבודה הסוציאלית, ויימנע מכל מעשה העלול לפגוע בכבוד המקצוע. (ב) עובד סוציאלי ינהג בהגינות ובכבוד כלפי עמיתיו למקצוע ולעבודה.
4. מיומנות מקצועית: עובד סוציאלי -
(1) יפעל בעבודתו במיומנות ובמקצועיות, (2) לא ייתן טיפול הדורש מיומנות או הכשרה מיוחדת, אלא אם כן הוא בעל אותה מיומנות או הכשרה, (3) ימסור ללקוח מידע אמין בדבר הכשרתו וניסיונו המקצועי.
5. אמינות המידע: עובד סוציאלי לא ייתן חוות דעת, אישור הודעה, דו"ח, תסקיר או כל חומר אחר שהוא נדרש לתיתו, שהם כוזבים או מטעים.
6. קשר בין עובד סוציאלי ללקוח. עובד סוציאלי -
(1) לא יטפל בלקוח אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו, בשל מעורבות או ענין אישי או משפחתי או בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר, (2) לא ינצל קשרים עם לקוח לטובתו האישית.
7. איסור ציתות - עובד סוציאלי לא יחשוף לקוח להאזנה, להקלטה, לצילום או לתצפית )דרך מראה(, אלא לאחר שקיבל הסכמת הלקוח לכך בכתב ולאחר שוידא שהלקוח מבין את מהות הסכמתו; אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכות עובד סוציאלי לעשות זאת על פי דין.
8. תמורה - עובד סוציאלי לא יקבל תמורת שירותיו המקצועיים כל טובת הנאה, זולת משכורת או שכר טרחה.
9. שמירת סודיות -עובד סוציאלי ישמור בסוד כל מידע המגיע אליו במסגרת עיסוקו כעובד סוציאלי, ולא יגלה אותו אלא על פי הוראות כל דין.
10. שמירת דינים - אין בכללים אלה כדי לגרוע מחובות ואחריות של עובד סוציאלי על-פי כל דין.
11. תחילה - תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

2 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

פקידת חוק סעד אורנה אייזנר שיקרה בתסקיר

אנונימי אמר/ה...

אנונימית
פקידת סעד מעלה אדומים מויאל קרן
שיקרה בתסקיר

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים